آخرین تکست ها : 

منصور دلشوره ها

تکست آهنگ دلشوره ها از منصور

تکست آهنگ دلشوره ها از منصور

تکست آهنگ دلشوره ها از منصور + دانلود