آخرین تکست ها : 

تکست اهنگ حرف داشتم پدارم ازاد

تکست آهنگ حرف داشتم از پدرام آزاد

تکست آهنگ حرف داشتم از پدرام آزاد

تکست آهنگ حرف داشتم از پدرام آزاد + دانلود