آخرین تکست ها : 

تکست آهنگ خدایا مرسی تهی

تکست آهنگ خدایا مرسی از تهی

تکست آهنگ خدایا مرسی از تهی

تکست آهنگ خدایا مرسی از تهی + دانلود